Serwis farmaceutyczny
szukaj w farmacjaija.pl


Prawo

Ubezpieczenie apteki i jej pracowników

- 2013-02-11

Termin przekazania refundacji z NFZ

Apteka przekazała wniosek o refundację pierwszego dnia po zakończeniu okresu refundacyjnego. Po 6 dniach pojawiła się odpowiedź z prośbą o...

Naświetlanie w Skandynawii

Czy wiesz, że w krajach skandynawskich w okresie zimowym jest zalecane korzystanie z solariów? Ma to zapobiegać objawom depresji wynikających z braku światła dziennego.

Wspólnik się wycofuje

Jak należy kontynuować działalność apteki (spółka cywilna), w przypadku gdy jeden ze wspólników się wycofa? Jeżeli w skład...

Decyzję o podpisaniu umowy podejmuje dobrowolnie właściciel placówki. Żaden akt prawny nie zobowiązuje go do zakupu ubezpieczenia prowadzonej działalności. Jednak wielu uważa, że warto.


Prowadzenie apteki jest szczególnym rodzajem działalności gospodarczej. Leki bowiem decydują o ludzkim zdrowiu i życiu, a błąd popełniony przez farmaceutę może skutkować wysokim roszczeniem odszkodowawczym ze strony klienta, np. za pogorszenie się stanu zdrowia. Z drugiej strony właściciel apteki może być narażony na straty w wyniku np. kradzieży lub zniszczenia zrealizowanych recept, utraty leków itp.

Aby zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami takich nieprzewidzianych zdarzeń, właściciel może wykupić ubezpieczenie. Wiele firm, np. PZU, Warta i Aviva, oferuje polisy dla aptek i farmaceutów. Czym różnią się one od rozwiązań dla innych firm? – Poza podstawowym zakresem ubezpieczeń, np. od działania żywiołów i kradzieży, zawierają opcje opracowane specjalnie dla aptek i uwzględniające specyfikę ich działalności – wyjaśnia Agnieszka Rosa z PZU.

Wiele leków przechowuje się w lodówkach, które mogą przestać działać, np. z powodu awarii lub braku prądu. Ubezpieczyciele oferują więc tzw. klauzulę rozmrożenia i pokrywają koszty utraty leków wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury. – Dzięki tej klauzuli ubezpieczone są leki i inne medykamenty, które muszą być przechowywane w kontrolowanej temperaturze. Szkodę stanowi wówczas wartość leków utraconych w wyniku awarii chłodni – wyjaśnia Roman Lesiak, dyrektor Departamentu Masowych Ubezpieczeń Majątkowych w TUiR Warta.
Podpisując umowę, warto sprawdzić, czy jej zapisy obejmują również złe podłączenie urządzenia przez pracownika apteki. W niektórych firmach ubezpieczenie takiego zdarzenia podwyższa cenę polisy.

Kolejna klauzula zarezerwowana tylko dla aptek dotyczy strat finansowych poniesionych w związku z koniecznością zniszczenia leków.

– Ubezpieczenie obejmuje koszty utylizacji leków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzenia objętego umową, np. pożaru albo zalania – mówi Bohdan Białorucki, rzecznik Avivy.
Ważnym elementem pakietu ubezpieczeń dla aptek jest również zapis obejmujący straty finansowe wynikające z utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków. – Recepty mogą zostać ukradzione lub zniszczone przez wodę albo ogień, a bez nich Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci refundacji – wyjaśnia Roman Lesiak z Warty.


Ubezpieczenie od kradzieży

Aptekarze zwykle pytają, czy ubezpieczenie obejmuje kradzież (np. zabranie pieniędzy z kasy lub leków z wystawy) ­również podczas pracy apteki, czy tylko po jej zamknięciu. Zakres ochrony zależy od ubezpieczyciela. Niektóre umowy obejmują jedynie kradzież z włamaniem, ewentualnie rozszerzają ją o rozbój. Zwyczajowo wyłączona jest kradzież zwykła oraz kradzież zuchwała (bez użycia siły, groźby i przemocy).

Przed wyborem ubezpieczyciela i polisy warto porównać wszystkie dostępne oferty na rynku. – Trzeba dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) wraz z dodatkowymi klauzulami – radzi Robert Szczeblewski, broker ubezpieczeniowy. Jeśli oferta jest przeznaczona tylko dla aptek, ubezpieczyciel zamiast OWU może opracować również szczególne warunki ubezpieczeń (tzw. SWU). Jednak to, czy jest to OWU, czy SWU, nie ma znaczenia, bowiem liczy się, co i jak regulują.

Niezależnie od nazwy warunki ubezpieczenia precyzują, co obejmuje dany pakiet, jakie może być maksymalne odszkodowanie (jego wysokość określa suma ubezpieczenia, inaczej suma gwarancyjna lub limit odpowiedzialności), jaka jest wysokość franszyzy (czyli udziału własnego klienta w szkodzie), jakie sytuacje i przedmioty zostaną objęte polisą, a także co jest wyłączone z odpowiedzialności.
Mariusz Krawczenko, analityk ubezpieczeniowy w Inseco.pl, uczula, że właśnie na ten ostatni punkt trzeba zwrócić szczególną uwagę. Zawiera on bowiem wykaz zdarzeń i okoliczności, przy których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania.

W jednej polisie można zawrzeć również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warto to zrobić – ubezpieczenie OC chroni majątek osoby ubezpieczonej przed obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody powstałej w związku z działalnością zawodową farmaceuty oraz działalnością apteki lub posiadanym mieniem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Marcina Jaworskiego „Ubezpieczenie zawodowe farmaceutów”.


Wszystkie ryzyka

Najkorzystniejszą dla aptek formą definiowania zakresu ubezpieczenia – według portalu Kalkulator-ubezpieczniowy.pl – jest formuła all risk. Obejmuje ona każde ryzyko, jakie może wystąpić w trakcie funkcjonowania apteki, przy uwzględnieniu ewentualnych wyłączeń. Jeśli więc istnieje taka możliwość, to zawsze należy szukać oferty tak właśnie określającej zakres ubezpieczenia.
danuta niewiadomska dziennikarka  dn@farmacjaija.plUbezpieczenie mienia plus polisa oc

Błąd popełniony przez farmaceutę może spowodować roszczenia o bardzo wysokie odszkodowanie. Poszkodowany pacjent może nie tylko żądać jednorazowej rekompensaty, ale również długotrwałych świadczeń. Jeśli z winy farmaceuty nie będzie mógł dalej pracować, może domagać się wieloletniej renty wyrównującej utracone zarobki. Szkody mogą być spowodowane np. wydaniem innego leku niż przepisany przez lekarza lub w innym stężeniu albo ilości, niż wskazano w recepcie.

Pojawiają się też roszczenia wobec aptek wytwarzających leki recepturowe, np. gdy farmaceuta wydał lek z nieczytelną instrukcją użycia, np. bez jasnego wskazania, że stosuje się go wyłącznie zewnętrznie. Farmaceuta może też wydać lek o zmienionych właściwościach fizycznych lub chemicznych, które są efektem przeterminowania lub nieodpowiedniego przechowywania. Dlatego poza ubezpieczeniem mienia (utrata recept albo leków, np. z powodu uszkodzenia lodówki) warto zabezpieczyć się przed roszczeniami poszkodowanych pacjentów dobrą polisą OC. Nie bez znaczenia jest też zobowiązanie ubezpieczyciela do prowadzenia w imieniu klienta obrony w ewentualnym procesie sądowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe #organizuje wtedy doświadczonych prawników i pokrywa koszty związane z takim postępowaniem.

Wypłata odszkodowania

Obowiązki ubezpieczyciela związane z wypłatą odszkodowania określają Kodeks cywilny oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie, czyli wypłacić należne odszkodowanie, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeśli nie można wyjaśnić okoliczności zdarzenia w tym terminie, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności takie wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien jednak wypłacić w terminie 30 dni.

Danuta Niewiadomska, dziennikarka

Komentarze czytelników (0)
« poprzedni Prawo (25 z 162) następny »
« poprzedni Prawo (25 z 162) następny »
  • Ostatnio dodane
  • Najczęściej czytane

Mapa farmaceutów

Masz aptekę,
hurtownię leków?
Dodaj swoją lokalizację
na naszej interaktywnej
mapie.

Wyślij e-kartkę...

swojej rodzinie,
znajomym, bliskim
i współpracownikom...
a może nam?
1 2